Politiattest

Krav om politiattest i Saltnes Sportsklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Saltnes Sportsklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Bjørn Bjørnstad
e-post: post@bbconsult.no
telefon: 920 44 778

eller hans stedfortreder:
Tone Veberg Sollund
e-post: tvsollund@hotmail.com
telefon: 926 11 663

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Fra 1. juli 2014 er det ny ordning for søknad om politiattest. Les mer om den nye ordningen her.

Innhenting på en-to-tre:
1: Politiattest innhentes nå enklest med elektronisk søknad. Gjelder for alle over 18 år. Trykk her for å komme til Politiets webside for søknad om politiattest. I tillegg trenger du en bekreftelse på formålet med søknaden fra klubben, som må lastes opp sammen med søknaden. Skjema finnes her. Dette må også signeres av politiattestansvarlig i klubben, se kontaktinformasjon ovenfor.

2: Politiet sender attesten til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Bjørn Bjørnstad.
Saltnes Sportsklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Saltnes Sportsklubb