Innspill til sentrumsutvikling i Saltnes

Innspill til sentrumsutvikling i Saltnes. Brev sendt til Rådmann i Råde kommune den 30.5.2012

Viser til hyggelig møte 18.4.2012 med Ordfører René Rafshol og Rådmann Morten Svagård.

Saltnes Sportsklubb (SSK) er en ideell organisasjon og har som formål å arbeide for økt idrettslig aktivitet, og bedre anleggsfasiliteter i Saltnes.
Bakgrunnen er det sterkt økende antall innbyggere i Saltnes området de senere år, og en prekær mangel på aktivitetstilbud i nærmiljøet. Saltnes er for øyeblikket den kommunedelen med klart størst befolkning, og har passert både Karlshus og øvrige Råde i antall innbyggere. Et godt tilbud i nærområdet vil stimulere interessen for fysisk aktivitet, og aktivisere innbyggerne på en sunn måte.
Initiativet Saltnes Sportsklubb har oppstått gjennom et sterkt og bredt engasjement blant innbyggerne.
Vi har valgt å organisere dette arbeidet i en egen idrettsklubb da vi er av den oppfatning at vi på den måten vil få et sterkere engasjement, og et mer rettet fokus på vårt nærområde.
Hovedmålet med arbeidet i SSK er å få på plass nye idrettsanlegg og treningsfasiliteter i Saltnes. I Saltnes er det et område som utmerker seg til dette formålet, Tangenjordet.
Parallelt med arbeidet i SSK har vi også forsøkt å tenke helhetlig for sentrumsutvikling i Saltnes. Per i dag eksisterer det ikke noe naturlig sentrum i området, og dette begrenser og hindrer utviklingen i nærings -og tjenestetilbudet.
Spetalen skole er i dag for liten og det er prekære plassmangel. Utbygging av en ny idrettshall vil kunne avhjelpe denne situasjonen, både på kort og lang sikt. Vi ønsker derfor å invitere kommunen til et samarbeid og diskusjon rundt dette.
Gjennom dette dokumentet ønsker vi å fremme to alternative innspill for nevnte sentrumsutvikling.

 

Innspill 1

Vårt første innspill omhandler en helhetlig plan med skole, idretts-/flerbrukshall, kunstgressbane, helsetjenester, grendehus samt næringsarealer og boliger. Innspillet omfatter også forslag til mulig finansiering.
I vedlagte skisse har vi markert inn forslag til plassering av ovennevnte aktiviteter. En utvikling av området i denne retning vil skape et naturlig sentrum i Saltnes og gi innbyggerne et meget godt, og svært forbedret tilbud.
Skissen omfatter Tangenjordet hvor den ene delen er tenkt benyttet til idrettshall, skole og kunstgressbane. I tillegg foreslår vi at det i idrettshallen legges til rette for kombinert forsamlingsrom/grendehus, samt et helsetjeneste tilbud med lege, tannlege, helsesøster, og lignende. Idrettshallen bør da benyttes som gymsal for skoleelevene ved Spetalen Skole på dagtid.
På den andre delen av Tangenjordet foreslås det at det skilles ut boligtomter som selges og hvor inntektene benyttes til finansieringen. Representanter for SSK har vært i kontakt med eieren av Tangenjordet, og han er positivt innstilt til å selge området til kommunen.
Området hvor Spetalen Skole i dag er lokalisert er attraktivt som næringsareal, blant annet til dagligvarehandel. Eventuelt kan området benyttes til boligformål.
Er det behov for ytterligere finansiering bør også eksisterende fotballbane og barnehage vurderes benyttet til alternativt formål, som for eksempel boligtomter/næringsarealer. Blant annet er bensinstasjoner mangelvare i området.

Vi ønsker å invitere kommunen til et samarbeid om hvordan man kan sikre finansieringen av flerbrukshallen. Vi viser blant annet til side 10 i vedlagte «Idrettspolitisk dokument 2011-2015» fra Norges idrettsforbund. Her fremkommer det idrettsforbundet arbeider for at det fra Statens side skal bli prioritert ekstraordinære tiltak i finansieringen av nye idrettsanlegg, i tillegg til Tippemidler. Østfold Idrettsforbund tilbyr også bistand ved utforming av søknader om statlig støtte.
Innspill 2

Vårt andre innspill er et noe enklere alternativ, og omhandler kun bygging av en ny flerbrukshall og ny kunstgressbane i Saltnes.
I dette alternativet foreslås samme fremgangsmåte for å fremskaffe nødvendig finansiering til erverv av tomt og bygging av hall og bane. Ved å selge boligtomter på Tangenjordet.
Denne utbyggingen kan allikevel være første ledd i en langsiktig helhetlig sentrumsplan for Saltnes, som nevnt i innspill 1.
Flerbrukshallen bør kunne ses i sammenheng med grendehus og forsamlingslokale, samt helsetjenester.
I tillegg kan hallen benyttes som gymsal for elevene ved Spetalen Skole, hvor dagens gymsal kan tas i bruk til alternative undervisningsformål.
SSK skal naturligvis også bidra til finansieringen gjennom sponsormidler og lignende.

Vi håper vi gjennom ovennevnte innspill kan bidra til å sette fokus på sentrumsutviklingen av Saltnes, samt at vi starter samarbeidet mot å få på plass en idrettshall med mer. Dette vil være til stor glede og nytte for alle innbygerne i og rundt Saltnes.

Vi tør håpe på en positiv behandling av våre innspill, og ser frem til å høre nærmere.

Med vennlig hilsen

Hilde Margrethe Gravnås

Leder Saltnes Sportsklubb
Mobil: 930 31 271
E-post: hilde.gravnaas@gmail.com

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.

Legg inn en kommentar